Выберите нужный язык / Wybierz żądany język
Русский / Rosyjski
Польский / Polski
Река Черница
Р Река Черница (Czernica) берёт свое начало из озера Мауда (Mauda) в Варминьско-Мазурском воеводстве (Польша), течёт в северном направлении, пересекает государственную границу с Литвой, а затем с Россией, и через 4 км впадает в озеро Виштынецкое на территории Калининградской области.

Исток реки находится на уровне около 250 м.

Ширина реки в нижнем течении составляет около 5 м, глубина – 0.5 м.

Средние высоты рельефа бассейна составляют 240 м.

Поименованных притоков река Черница не имеет.

Уклон русла реки составляет 7.2 м/км (один из самых крутых среди всех трансграничных рек Калининградской области), густота речной сети водосбора – 0.8 км/км2.

Водосбор реки относится к Виштынецкому озёрному району.

Материалы подготовлены:
Фото: Фонд "Исток"
Текст и схемы: Д. А. Домнин, Научный сотрудник Института океанологии им. П. П. Ширшова Российской Академии Наук, кандидат географических наук
Rzeka Czernica
Rzeka Czernica wypływa z jeziora Mauda w województwie warmińsko-mazurskim, płynie w kierunku północnym, przekracza granicę państwową z Litwą, a następnie z Rosją i po 4 km wpada do Jeziora Wisztynieckiego w obwodzie kaliningradzkim.

Źa rzeki znajdują się na wysokości około 250 m.

Szerokość rzeki w dolnym biegu wynosi około 5 m, głębokość 0,5 m.

Średnia wysokość rzeźby koryta to 240 m.

Czernica nie posiada nazwanych dopływów.

Nachylenie koryta rzeki wynosi 7,2 m/km (jedna z najbardziej stromych spośród wszystkich rzek granicznych obwodu kaliningradzkiego), gęstość sieci zlewni rzecznej wynosi 0,8 km/km2.

Zlewnia rzeki należy do Pojezierza Wisztynieckiego.

Materiały przygotowane przez:
Zdjęcie: Fundacja Istok
Tekst i wykresy: D. A. Domnin, Pracownik naukowy Instytutu Oceanologii
im. P. P. Szirszowa RAN (Rosyjska Akademia Nauk), doktor nauk geograficznych