Выберите нужный язык / Wybierz żądany język
Русский / Rosyjski
Польский / Polski
Река Лавя
Река Лавя (Ławia) берёт свое начало на западных склонах Гуровских высот в Варминьско-Мазурском воеводстве (Польша), течёт в северном направлении, пересекает государственную границу, протекает в Калининградской области (Россия).

Устье реки находится в 1.5 км выше пос. Новосёлово по левому берегу реки Витушки.

Исток находится на высоте около 125 м, ширина реки в нижнем течении составляет около 7 м, глубина – 0.8 м.

Средние высоты рельефа бассейна составляют 110 м. Крупнейшим притоком (правым) является река Овсянка, которая впадает в реку Лавя фактически перед впадением той в реку Витушку.
Уклон русла реки составляет 2.0 м/км, густота речной сети водосбора – 0.9 км/км2.

Водосбор реки относится к Вармийскому озёрному району.

Материалы подготовлены:
Фото: Фонд "Исток"
Текст и схемы: Д. А. Домнин, Научный сотрудник Института океанологии им. П. П. Ширшова Российской Академии Наук, кандидат географических наук
Rzeka Ławia (Лавя)
Rzeka Ławia (Лавя) bierze swój początek na zachodnich stokach Wzniesień Górowskich w województwie warmińsko-mazurskim (Polska), płynie na północ, przekracza granicę państwa, płynie w obwodzie kaliningradzkim (Rosja).

Ujście rzeki jest położone 1,5 km nad wsią Nowosiołowo na lewym brzegu Wituszki.

Źródło znajduje się na wysokości około 125 m, szerokość rzeki w dolnym biegu wynosi około 7 m, głębokość 0,8 m.

Średnia wysokość rzeźby koryta to 110 m.

Największym dopływem (prawym) jest rzeka Owsianka, która wpada do rzeki Ławii właściwie przed ujściem tejże do rzeki Wituszki.

Nachylenie koryta rzeki wynosi 2,0 m/km, gęstość sieci zlewni rzecznej 0,9 km/km2.

Zlewnia rzeki należy do Pojezierza Warmińskiego.

Materiały przygotowane przez:
Zdjęcie: Fundacja Istok
Tekst i wykresy: D. A. Domnin, Pracownik naukowy Instytutu Oceanologii
im. P. P. Szirszowa RAN (Rosyjska Akademia Nauk), doktor nauk geograficznych