Выберите нужный язык / Wybierz żądany język
Река Любимая
Река Любимая (Lubimaja) берёт свое начало на северных склонах Гуровских высот в Варминьско-Мазурском воеводстве (Польша), течёт в северо-восточном направлении, пересекает государственную границу, протекает в Калининградской области (Россия).

Устье реки находится в 21 км по левому берегу реки Майской.

Исток находится на высоте около 170 м, ширина реки в нижнем течении составляет около 7 м, глубина – 0.6 м.

Средние высоты рельефа бассейна составляют 120 м.

Поименованных притоков река Любимая не имеет.

Уклон русла реки составляет 7.9 м/км, густота речной сети водосбора – 1.4 км/км2.

Водосбор реки относится к Вармийскому озёрному району.

Материалы подготовлены:
Фото: Фонд "Исток"
Текст и схемы: Д. А. Домнин, Научный сотрудник Института океанологии им. П. П. Ширшова Российской Академии Наук, кандидат географических наук
Rzeka Lubimaja (Любимая)
Rzeka Lubimaja (Любимая) ma swój początek na północnych stokach Wzniesień Górowskich w wojewodztwie warmińsko-mazurskim (Polska), płynie w kierunku północno--wschodnim, przekracza granicę państwową, płynie w obwodzie kaliningradzkim (Rosja).

Ujście rzeki znajduje się na odległości 21 km wzdłuż lewego brzegu rzeki Majskaja.

Źródło znajduje się na wysokości ok. 170 m. Szerokość rzeki w dolnym biegu wynosi

ok. 7 m, głębokość 0,6 m.

Średnia wysokość rzeźby koryta to 120 m.

Nazwanych dopływów rzeka Lubimaja nie posiada.

Nachylenie koryta rzeki wynosi 7,9 m/km, gęstość sieci zlewni rzecznej 1,4 m/km2.

Zlewnia rzeki przynależy do Pojezierza Warmińskiego.

Materiały przygotowane przez:
Zdjęcie: Fundacja Istok
Tekst i wykresy: D. A. Domnin, Pracownik naukowy Instytutu Oceanologii
im. P. P. Szirszowa RAN (Rosyjska Akademia Nauk), doktor nauk geograficznych